HACCP

Η Υγιεινή των Τροφίμων και των Ποτών αποτελεί σήμερα ένα πολύ επίκαιρο θέμα αφού επηρεάζει άμεσα την «Ποιότητα Ζωής». Με στόχο λοιπόν την διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας αλλά και την εξασφάλιση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τα Τρόφιμα και Ποτά, η ανάπτυξη Συστημάτων HACCP (Ανάλυση Κινδύνων – Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) αποτελεί απαίτηση. Οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωμένες τόσο από την εθνική όσο και από την κοινοτική νομοθεσία να εφαρμόζουν ένα σύστημα HACCP το οποίο θα διασφαλίζει ότι τα προϊόντα τα οποία παράγονται είναι απόλυτα υγιεινά και ασφαλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την σημασία των προαναφερθέντων εξέδωσε στις 14 Ιουνίου του 1993 την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ για την υγιεινή των τροφίμων. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1219Β (04/10/00 – εναρμόνιση προς την 93/43/ ΕΕ), η παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων, πρέπει να γίνεται με υγιεινό τρόπο (Άρθρο 3) και οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην κατανάλωση.
Στα πλαίσια της εφαρμογής της παραπάνω οδηγίας οι βιομηχανίες που λειτουργούν στον χώρο των Τροφίμων και Ποτών θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν για κάθε προϊόν που παράγουν ή διαθέτουν στην κατανάλωση μία μελέτη HACCP , η οποία κατ’ελάχιστο θα περιέχει:
 • Ανάλυση των πιθανών κινδύνων στις παραγωγικές διεργασίες
 • Αναγνώριση των σημείων όπου μπορεί να εμφανιστούν τέτοιοι κίνδυνοι
 • Προσδιορισμός των σημείων αυτών
 • Προγραμματισμός και εφαρμογή των Διαδικασιών ελέγχου και Επίβλεψης των κρίσιμων αυτών σημείων
 • Επανέλεγχος του ορθού τρόπου εφαρμογής του Συστήματος HACCP.

Είναι πολύ σημαντικό να έχει συνειδητοποιήσει η εταιρεία ότι η ανάπτυξη και αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων HACCP στηρίζεται σε εμπεριστατωμένα προγράμματα και μελέτες από ειδικούς και όχι σε σπασμωδικές κινήσεις που συνήθως οδηγούν σε τελικό αποτέλεσμα εκτός προδιαγραφών.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

 • Πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές διεργασίες
 • Μεγαλύτερος βαθμός εμπιστοσύνης στην ασφάλεια του προϊόντος.
 • Μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών (μικρότερος αριθμός παραπόνων)
 • Η εκπαίδευση βοηθάει τους εργαζόμενους να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που εγκυμονούν έτσι ώστε τάσεις απόκλισης από τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά.
 • Η εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων και του ελέγχου των εισερχομένων (πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας κτλ.) εμποδίζουν την ενσωμάτωση ενός κινδύνου στις διεργασίες.
 • Η συνεχής παρακολούθηση των διεργασιών εμποδίζει την εξάπλωση των προβλημάτων με λιγότερες απώλειες από αστοχίες (επανεξέταση, απόρριψη προϊόντων, ανάκληση, έγκαιρη παράδοση).
 • Η τήρηση και ανασκόπηση των αρχείων αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης των εργαζομένων και τους βοηθούν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ασφάλειας του προϊόντος .
 • Η επιβεβαίωση και η επικύρωση των δραστηριοτήτων παρέχουν στη διοίκηση αφ’ενός τη δυνατότητα ελέγχου των διεργασιών και αφ’ ετέρου την έγγραφη απόδειξη της ασφάλειας του προϊόντος.

Η FQA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με την προδιαγραφή HACCP Codex Alimentarius.

Μέσω της παρακολούθησης και  της επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται, δημιουργείται ένα προληπτικό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που επιτυγχάνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και αποτελεί εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, και συμπεριλαμβάνει:

 • Επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 • Επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση